Midori Project Sp.z o.o.
KRS 0000703238 | REGON 368713999 | NIP 5213801382
Cieszyńska 9 lok.71

02-716 Warszawa

midori project - ikona instagram
midori project - ikona linkedin
midori project - ikona facebook
Midori Project Sp. z o.o

Midori Pro­ject Sp. z o. o. powstała w roku 2017 i od tego czasu nie­usta­jąco powięk­szamy nasze port­fo­lio oraz obszary dzia­łań.

 

Pomysł na firmę zro­dził się z doświad­cze­nia zdo­by­wa­nego zarówno w biu­rach pro­jek­to­wych jak i na budo­wach oraz pla­ców­kach nauko­wych. Nie­oce­nioną wie­dzę zdo­bytą w pracy dla Gene­ral­nych Wyko­naw­ców i Dewe­lo­pe­rów posta­no­wi­ły­śmy prze­nieść na grunt pro­jek­towy aby zapro­po­no­wać nie tylko pro­jek­to­wa­nie, ale także kom­plek­sową usługę inwe­sty­cyjną. Ideą Midori Pro­ject jest połą­cze­nie tech­nicz­nej wie­dzy i nauki z prak­tycz­nymi potrze­bami pro­cesu inwe­sty­cyj­nego, z uwzględ­nie­niem spe­cy­ficz­nych wyma­gań każ­dej inwe­sty­cji.

 

Inno­wa­cyj­ność, jakość i szyb­kość są naszymi prio­ry­te­tami.

Midori Pro­ject sp. z o. o - Inno­wa­cyj­ność, jakość i szyb­kość.

Magdalena Zielińska

 

Założycielka i prezeska Midori Project Sp. z o.o. Architektka IARP, członkini warszawskiego Oddziału SARP, asesorka BREEAM, LEED i WELL. Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jako entuzjastka ekologii i zrównoważonego budownictwa dba o przyjazny środowisku wymiar każdej inwestycji.

Monika Czubińska - Midori Project Sp. z o.o.

Monika Czubińska – Kwiatkowska 

 

Head of Design w Midori Project Sp. z o.o. Architektka IARP, członkini krakowskiego oddziału SARP. W życiu prywatnym i profesjonalnym stara się kierować maksymą less is more, szacunkiem dla środowiska i szukać prostych lecz niebanalnych rozwiązań. Prywatnie entuzjastka kawy, czekolady, książek, podróży, spacerów i dobrego towarzystwa.

Dysponujemy specjalistami z zakresu różnych dziedzin:

 

- architektami

- konstruktorami

- projektantami instalacji sanitarnych i elektrycznych

- rzeczoznawcami

- specjalistami modelowania BIM

- architektami wnętrz i zieleni

- asesorami BREEAM, LEED, WELL

- zespołami doradczymi

 

Aby poznać naszą pełną ofertę zachęcamy do umówienia się na spotkanie biuro@midoripro.pl

Dołącz do naszego zespołu