Midori Project Sp.z o.o.
KRS 0000703238 | REGON 368713999 | NIP 5213801382
Cieszyńska 9 lok.71

02-716 Warszawa

midori project - ikona instagram
midori project - ikona linkedin
midori project - ikona facebook
Midori Project Sp. z o.o

Kompleksowa obsługa inwestycji

zgodnie z najlepszymi praktykami zrównoważonego budownictwa

Inwestycje pod klucz

Kom­plek­sowe wyko­na­nie inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych w sys­te­mie zapro­jek­tuj i wybu­duj. Wyko­nu­jemy zarówno pro­jekty wnętrz wraz z reali­za­cją jak i pro­jekty i budowę domów jed­no­ro­dzin­nych.

Cer­ty­fi­ka­cja i zrów­no­wa­żone budow­nic­two

Prze­pro­wa­dzamy cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mach: BREEAM, BREEAM in USE, WELL, LEED. Ofe­ru­jemy usługi Ase­so­rów jak i zespo­łów dorad­czych.

Projektowanie przemysłowe

Pełny serwis pro­jek­towy inwe­stycji wiel­ko­po­wierzch­nio­wych. Pro­jek­to­wanie wie­lo­bran­żowe wraz z obsługą urzę­dową. Spe­cja­li­zu­jemy się w halach maga­zy­no­wych i pro­duk­cyj­nych.

 

midori eco - certyfikacja
midori int - inwestycje pod klucz
Midori arc - projektowanie przemysłowe
projektowanie hal magazynowych i produkcyjnych Warszawa
Projektowanie wnętrz Warszawa
Certyfikacja BREEAM, WELL, LEED Warszawa
Kompleksowe inwestycje mieszkaniowe pod klucz Warszawa
Pracownia projektowa, certyfikacja BREEAM, certyfikacja WELL, certyfikacja LEED, Hale przemysłowe

Midori Pro­ject sp. z o. o. jest firmą zapew­nia­jącą kom­plek­sową i wie­lo­wy­mia­rową obsługę inwe­sty­cji.

 

Dyspo­nu­jemy spe­cja­li­stami z obszaru róż­nych dzie­dzin a do pro­jek­tów pod­cho­dzimy holi­stycz­nie. Ozna­cza to, że zaj­mu­jemy się zarówno pla­no­wa­niem i przy­go­to­wa­niem inwe­sty­cji, jak i zaawan­so­wa­nym pro­jek­to­wa­niem z uwzględ­nie­niem uwa­run­ko­wań spe­cy­ficz­nych dla każ­dego przed­się­wzię­cia. Nasza oferta obejmuje wszelkie dzia­ła­nia powią­za­ne z całym pro­ce­sem inwe­sty­cyj­nym jak cer­ty­fi­ka­cje, doradz­two, opi­nio­wa­nie, pro­ce­do­wa­nie spraw admi­ni­stra­cyj­nych i inne. Główne działy są dedy­ko­wane pro­jek­to­wa­niu prze­my­sło­wemu, cer­ty­fi­ka­cji i zrów­no­wa­żo­nemu budow­nic­twu oraz pro­jek­to­wa­niu wnętrz i wyko­naw­stwu inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych pod klucz.

 

Zapra­szamy do kon­taktu: biuro@midoripro.pl