Midori Project Sp.z o.o.
KRS 0000703238 | REGON 368713999 | NIP 5213801382
Cieszyńska 9 lok.71

02-716 Warszawa

midori project - ikona instagram
midori project - ikona linkedin
midori project - ikona facebook
Midori Project Sp. z o.o

Midori Int powstało z miłości do designu. Kochamy piękne i ergonomiczne wnętrza, a także przedmioty i sztukę użytkową.

Wiemy, że dobrze zapro­jek­to­wane prze­strze­nie to nie tylko kwe­stia este­tyki, ale także jeden z waż­niej­szych czyn­ni­ków mający wpływ na ludz­kie samo­po­czu­cie i zdro­wie.

 

Wiemy też, że dobry pro­jekt archi­tek­to­niczny to dopiero jeden z czyn­ni­ków w dro­dze do suk­cesu, na który skła­dają się uwa­run­ko­wa­nia prawne, pro­ce­dury admi­ni­stra­cyjne, dobór wła­ści­wych dostaw­ców, logi­styka remon­towa i wyko­naw­stwo. Dla­tego ofe­ru­jemy Pań­stwu usługę kom­plek­so­wego wyko­na­nia inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej w sys­te­mie zapro­jektuj i wybu­duj. Wyko­nu­jemy zarówno pro­jekty wnętrz wraz z reali­za­cją jak i pro­jekty i budowę domów jed­no­ro­dzin­nych.

 

Pro­po­nu­jemy rów­nież usługę HOME STAGING pole­ga­jącą na przy­go­to­wa­niu nie­ru­cho­mo­ści do atrak­cyj­nej sprze­daży.

Projektowanie wnętrz, home staging, inwestycje pod klucz - Midori Project

Zajmujemy się dla Państwa:

 

- oceną uwarunkowań inwestycji

- analizą zagrożeń

- opracowaniem budżetów i harmonogramów 

- projektami wielobranżowymi

- procedurami formalno – administracyjnymi

- nadzorem inwestorskim

- wykonawstwem pod klucz

Midori Pro­ject sp. z o. o - design, projektowanie wnętrz, home staging, inwestycje pod klucz

Kompleksowa obsługa inwestycji

Projektowanie budynków mieszkalnych

Projektowanie budynków mieszkalnych
Nadzór nad projektem

Nadzór nad projektem

Kompleksowa budowa domów pod klucz

Kompleksowa budowa domów pod klucz

Projektowanie wnętrz

Projektowanie wnętrz

Home staging

Home staging